• 0,00 PLN
 • koszyk

 
Regulamin korzystania z portalu www.print4all.pl

 

 

 

  

1.3.Właścicielem iadministratorem Print4all.pl jest Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szymały 11, zwanym w dalszej części Drukarnią. Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne: NIP, REGON, KRS
1.4.Pełnoprawnym użytkownikiem serwisu, zwanym w dalszej części KLientem może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zarejestruje się w Print4all.pl itym samym założy w nim własne konto.
1.5.Dokonanie rejestracji w Print4all.pl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu.
1.6.Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez print4all.pl zamówienia Klienta są:
c)Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
d)Zalogowanie się do systemu
e)Złożenie zamówienia
f)Uregulowanie płatności w formie przedpłaty
g)Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
h)Zaakceptowanie plików przez system weryfikacyjny Print4all.pl.
2.Rejestracja ilogowanie
2.2.Podstawowa oferta handlowa Print4all.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez konieczności rejestracji ilogowania się do Print4all.pl.
2.3.w celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza iprzesłaniu go do Drukarni, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną hasło dostępowe do systemu Print4all.pl.
2.4.Po zalogowaniu się Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w prawy górnym rogu ekranu.
2.5.w wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.
2.6.Po zalogowaniu się do Print4all.pl Klient ma dostęp do swoich danych izłożonych zamówień. Ma także możliwość pobierania elektronicznych faktur z przeprowadzonych transakcji.
3.Zamawianie produktów
 3.2.Zamawianie produktów poligraficznych możliwe jest jedynie spośród oferty zamieszczonej na serwisie print4all.pl.
3.3.Każdy produkt wystawiony w serwisie ma określone parametry techniczne, cenę netto ibrutto oraz maksymalne terminy realizacji.
3.4.Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak równiez parametry techniczne, cenę iterminy realizacji, o których jest mowa w punkcie 3.3.
3.5.Proces zamawiania poszczególnych produktów odbywa się poprzez czynność dodawania ich do koszyka. Jedno zamówienie może obejmować dowolną ilość produktów.
3.6.Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.
3.7.Produkty niezamówione, a pozostawione przez Klienta w koszyku będę usuwane przez system, po okresie 7 dni roboczych.
3.8.w trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną iparametrami technicznymi oraz aktualną kwotę koszyka.
3.9.Po naciśnięciu klawisza „Zamów” Klient dokonuje wyboru formy płatności.
4.Płatności
 4.2.Klient ma do wyboru cztery rodzaje płatności.
c)Przelew bankowy
d)Płatność za pośrednictwem platformy Transferuj.pl
e)Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia
f)Za pobraniem, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od przewoźnika
4.3.Płatność„Za pobraniem” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: …..............
4.4.Płatność „Gotówką w kasie” realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: …............... w formie przedpłaty, płatność ta nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia.
4.5.Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądz opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania.
4.6.Dokonując zamówienia w systemie Print4all.pl Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.
4.7.Faktura w formie elektronicznej dla każdego zamówienia jest do pobrania przez Klienta z zakładki „Moje zamówienia”.
4.8. w wypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Transferuj.pl system przekieruje Klienta automatycznie na tą platformę.
4.9.Klient może anulować zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
4.10.Klient, który opłacił anulowane zlecenie przelewem, najdalej w ciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto.
4.11.Print4all.pl wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość zlecenia.
4.12.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
4.13.Po zadeklarowaniu formy płatności Klient dokonuje wybory formy dostawy.
5.Dostawa
5.2.Klient ma do wyboru dwie formy dostawy:
c)Kurierem pod wskazany przy zamówieniu adres
d)Odbiór własny w siedzibie Drukarni.
5.3.Przy wyborze dostawy kurierem, do kosztów zamówienia doliczane są koszty związane z ta forma dostawy.
5.4.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działania firm kurierskich.
6.Terminy realizacji
 6.2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6.3.Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie iobejmuje wyłącznie dni robocze. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
6.4.Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 14.00 spełnione zostały następujące warunki:
c)zostało przez Klienta złożone zamówienie za pośrednictwem print4all.pl
d)zostały przesłane przez Klienta za pośrednictwem print4all.pl, prawidłowo przygotowane izgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
e)płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie print4all.pl (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze oraz płatności za pobraniem)
f)otrzymane pliki produkcyjne zostaną zaakceptowane przez system weryfikacyjny print4all.pl
6.5.Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądz (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru.
7.Pliki produkcyjne
7.2.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta iich zgodność ze zleceniem.
7.3.Klient może odpłatnie zlecić Drukarni dokonanie weryfikacji zgodności przygotowania plików z zasadami obowiązującymi dla druku offsetowego. Koszt takiej weryfikacji jest podawany przy każdym produkcie idoliczany osobno do kosztów zamówienia.
7.4.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach wykazanych przez system weryfikacyjny print4all.pl
7.5.w celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku pdf w standardzie pdfx/1a:2001.
7.6.Szczegółowe zasady przygotowania plików produkcyjnych zostały przedstawione w dokumencie „Wymagania techniczne obowiązujące dla plików wynikowych przeznaczonych do druku offsetowego”, który jest dostępny na stronie print4all.pl w zakładce „Jak przygotować plik”.\
7.7. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
7.8.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.
7.9.Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niz 30 dni do daty odbioru przedmiotu zamówienia iniewniesienia przez Klienta reklamacji.
8. Reklamacje
8.2.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres emailowy print4all podany w zakładce „Kontakty”.
8.3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres ządania reklamacyjnego.
8.4.Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądz odbioru własnego z siedziby Drukarni.
8.5.Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
8.6.Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
8.7.Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych
8.8.Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO Fogra 29.
8.9.Klient uznaje, ze warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iz druk odbył się zgodnie z przyjetymi normami, o którcyh mowa w punkcie powyżej.
8.10.Ze względu na to, iz w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
8.11.Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp..
8.12.z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
c)przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
d)przy falcowaniu ibigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
e)przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
f)różnic ilościowych zamówionego idostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
8.13.Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów inorm dotyczących procesu druku jest nie większe niz 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe iprzyjmuje, ze w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
8.14.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
8.15.Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
9.Postanowienia końcowe
9.2.Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a KLientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
9.3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
I. Zasady ogólne
 1. W niniejszym dokumencie zostały określone zasady korzystania z portalu pod adresem www.print4all.pl zwanego w dalszej części Print4all.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Print4all.pl jest Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szymały 11, zwanym w dalszej części Drukarnią.
  Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne:
  • NIP:       PL6270010276
  • REGON: 271068380
  • Wpis do ewid:  5499
 3. Pełnoprawnym użytkownikiem serwisu, zwanym w dalszej części Klientem może zostać wyłącznie zarejestrowana w systemie:
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań
  • osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową
 4. Rejestracja w systemie nie jest możliwa dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 5. Dokonanie rejestracji w Print4all.pl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler - właściciela marki Print4all, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szymały 11

II. Rejestracja i logowanie

 1. Podstawowa oferta handlowa Print4all.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez konieczności rejestracji i logowania się do Print4all.pl.
 2. W celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji.
 3. Po zalogowaniu się, Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w zakładce "Moje dane".
 4. W wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.
 5. Po zalogowaniu się do Print4all.pl, Klient ma dostęp do swoich danych i złożonych zamówień. Ma także możliwość pobierania elektronicznych faktur z przeprowadzonych transakcji. 

III. Zamawianie produktów

 1. Zamawianie produktów poligraficznych dostępnych w ofercie sklepu Print4all odbywa się poprzez umieszczenie wybranego produktu (lub kilku produktów) w koszyku. Produkty niestandardowe można zamówić po uprzednim kontakcie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 2. Każdy produkt wystawiony w serwisie ma określone parametry techniczne, cenę netto i brutto oraz maksymalne terminy realizacji. Parametry techniczne, ceny netto i brutto oraz terminy realizacji produktów niestandardowych uzgadniane są indywidualnie w kontakcie z Biurem Obsługi Klienta. Ważność przedstawionej na produkt niestandardowy oferty wynosi 30 dni.
 3. Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji, o których jest mowa w punkcie powyżej.
 4. Proces zamawiania poszczególnych produktów odbywa się poprzez czynność dodawania ich do koszyka. Jedno zamówienie może obejmować dowolną ilość produktów.
 5. Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.
 6. Produkty niezamówione, a pozostawione przez Klienta w koszyku będą usuwane przez system, po okresie 7 dni roboczych.
 7. W trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną i parametrami technicznymi oraz aktualną kwotą koszyka.
 8. Po naciśnięciu klawisza „Zamów” Klient dokonuje wyboru formy płatności.
 9. Zamówienia złożone ale nieopłacone, do których Klient nie dostarczył plików produkcyjnych, po upływie 14 dni zostaną automatycznie anulowane. 
 10. Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez Print4all.pl zamówienia Klienta są:
  • Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
  • Zalogowanie się do systemu
  • Złożenie zamówienia
  • Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
  • Zaakceptowanie plików przez system weryfikacyjny Print4all.pl.

IV. Płatności

 1. Klient ma do wyboru cztery rodzaje płatności.
  • Przelew bankowy
  • Płatność za pośrednictwem platformy Transferuj.pl
  • Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 
  • Za pobraniem, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od przewoźnika
 2. Płatność „Za pobraniem” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: 1800 PLN.
 3. Płatność „Gotówką w kasie” realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty 1800 PLN. Przy należności regulowanej w formie Przedpłaty nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia.
 4. Aktualny wykaz stawek za płatność Przy Odbiorze oraz za pośrednictwem Transferuj.pl znajduje się w zakładce "Jak zapłacić".
 5. Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądź opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania.
 6. Dokonując zamówienia w systemie Print4all.pl, Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury, korekty faktury, duplikatu w formie elektronicznej.
 7. Faktura w formie elektronicznej dla każdego zamówienia jest do pobrania przez Klienta z zakładki „Moje zamówienia”.
 8. W wypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Transferuj.pl system przekierowuje Klienta automatycznie na tą platformę.
 9. Klient może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych.
 10. Klient, który opłacił anulowane zamówienie Przelewem bądź poprzez platformę Transferuj.pl otrzyma zwrot zapłaconej wartości, pomniejszonej o koszty administracyjne wynikające z czynności i opłat jakie Drukarnia poniosła poprzez rozpoczęty już proces realizacji zlecenia.  Koszty administracyjne wynoszą 20,00 brutto
 11. Drukarnia wystawi fakturę korygującą  anulującą zamówienie a uwzględniającą jednocześnie koszty administracyjne. Klient otrzyma pocztą elektroniczną, na e-maila wskazanego przy rejestracji, informację  o wskazaniu rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadwyżki. Czas realizacji zwrotu maksymalnie do 14 dni.
 12. Zamówiony zgodnie z punktem III towar, dostarczony do Klienta na warunkach płatności „Za pobraniem" lub „Gotówką w kasie", a nie podjęty pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „Płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane.
 13. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 14. Po zadeklarowaniu formy płatności Klient dokonuje wybory formy dostawy.

V. Dostawa

 1. Klient ma do wyboru dwie formy dostawy:
  • Kurierem pod wskazany w zamówieniu adres
  • Odbiór własny w siedzibie Drukarni.
 2. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Aktualny wykaz stawek za wysyłkę kurierską znajduje się w zakładce "Jak zapłacić".
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.

VI. Terminy realizacji

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.
 3. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
 4. Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 23.59 spełnione zostały następujące warunki:
  • zostało przez Klienta złożone zamówienie za pośrednictwem Print4all.pl
  • zostały przesłane przez Klienta za pośrednictwem Print4all.pl, prawidłowo przygotowane i zgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
  • płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie Drukarni (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze oraz płatności za pobraniem)
  • otrzymane pliki produkcyjne zostały zaakceptowane przez system weryfikacyjny Print4all.pl
 5. Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądź (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru.

VII. Pliki produkcyjne

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta i ich zgodność ze zleceniem. Po otrzymaniu pliki są poddawane weryfikacji automatycznej, w której system sprawdza jedynie zgodność podstawowych parametrów pliku w stosunku do złożonego zlecenia, takich jak ilość i format netto i brutto stron. Pozostałe parametry są przez system automatycznie konwertowane na potrzeby druku offsetowego, bez weryfikacji skutków tej konwersji. 
 2. Klient może odpłatnie zlecić Drukarni dokonanie pełnej weryfikacji zgodności przygotowania plików z zasadami obowiązującymi dla druku offsetowego. Koszt takiej weryfikacji jest podawany przy każdym produkcie i doliczany osobno do kosztów zamówienia. 
 3. W ramach pełnej weryfikacji są sprawdzane takie parametry pliku jak: format netto i brutto, kolorystyka, istnienie doładowanych krojów, odległości graniczne istotnych elementów od linii cięcia, występowanie overprintu na czarnym tekście i knockoutu na białym, rozdzielczość bitmap, nasycenie sumaryczne, poprawność przygotowania masek pod lakier wybiórczy. W wypadku stwierdzenia niezgodności Klient otrzymuje raport z preflightingu wraz z sugestiami co do sposobu ich usunięcia.    
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach, wykazanych przez system weryfikacyjny Print4all.pl
 5. W celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku PDF w standardzie PDFx/1a:2001.
 6. Szczegółowe zasady przygotowania plików produkcyjnych zostały przedstawione w dokumencie „Wymagania techniczne obowiązujące dla plików wynikowych przeznaczonych do druku offsetowego”, który jest dostępny na stronie Print4all.pl w zakładce „Jak przygotować plik”.
 7. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.
 8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.
 9. Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niż 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i niewniesienia przez Klienta reklamacji.

VIII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres emailowy print4all podany w zakładce „Kontakt”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych
 7. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO FOGRA 39.
 8. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 9. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 10. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest nastąpienie pękania papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z głównym falcem. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal pęka w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji z winy Drukarni.
 11. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
  • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.
 13. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niz 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 14. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 15. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

IX.  Polityka prywatności

 1. Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawyz dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.  
 2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
 3. Wysyłka materiałów promocyjnych i reklamowych na wskazany w trakcie rejestracji adres emailowy Klienta odbywa się wyłącznie na podstawie woli Klienta jednoznacznie wyrażonej poprzez zapisanie się na listę mailingową 'Ofert Specjalnych i Newslettera' i/lub 'Last Minute'.
 4. W dowolnej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów wymienionych w w/w punkcie. W tym celu winien wysłać na adres biuro@print4all.pl odnośną rezygnację.
X. Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-06-2012
Ostatnie zmiany wprowadzono w dniu 1-03-2015

 

  

 

 

 


Przełącz na wersję mobilną
chochlik
facebook
twitter
gp