• 0,00 PLN
  • koszyk

 
Baza wiedzy


 

 

 

Chochlik_drukarski_logo_ulotka_składana[7] Jak przygotować do druku  teczki ofertowe

W odpowiedzi na zastrzeżenia czytelników dotyczących rozproszenia informacji dotyczących sposobu przygotowania do druku teczek ofertowych,  z wcześniejszych felietonów wybraliśmy najważniejsze fragmenty i w ten sposób w dziale "Jak przygotować do druku"  pojawia się kolejny odcinek.  

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=6351


Chochlik_drukarski_kalendarze_trójdzielne[6] Jak przygotować do druku  kalendarze trójdzielne (cz. 2)

Kontynuujemy, rozpoczęty w poprzednim odcinku temat kalendarzy trójdzielnych*. Kalendaria i główkę mamy już z głowy, dziś skupimy się na pleckach, czyli elemencie scalającym kalendarz w jeden zwarty produkt. 

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=5914


Chochlik_drukarski_kalendarze_trójdzielne[5] Jak przygotować do druku  kalendarze trójdzielne (cz. 1)

Sezon na kalendarze już się zaczął a roztropne firmy zlecają ich druk nawet w okresie wakacyjnym. Wraz z nowym rokiem szkolnym warto więc pomyśleć o nowym roku kalendarzowym i przygotować swój graficzny warsztat do projektowania kalendarzy. Rozpoczynamy od kalendarzy trójdzielnych  

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=5732


Chochlik_drukarski_plakaty[4] Jak przygotować do druku  plakaty

Bardzo często projektantom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­nego wymiaru dla przygotowywanych do druku  publi­ka­cji. Tak więc, nowy rok szkolny w cho­chli­ko­wym uni­wer­sy­te­cie, zaczy­namy od omó­wie­nia tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­stego tech­nicz­nie pro­duktu, jakim są plakaty.  

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=5589


Chochlik_drukarski_ulotki_składane[3] Jak przygotować do druku  ulotki składane (cz. 2)

Wielu grafików nie uwzględnia faktu, że papier używany do druku jest trójwymiarowy i oprócz szerokości oraz wysokości ma swoją grubość. W kon- sekwencji zakładają równe wymiary dla wszystkich skrzydełek (łamów) projektowanej ulotki, co przy niektórych typach falcowania prowadzi do licznych nieporozumień na linii grafik-drukarnia. 

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=5273


Chochlik_drukarski_ulotki_składane[2] Jak przygotować do druku  ulotki składane (cz. 1)

Po lek­tu­rze poprzed­niego odcinka mamy już prze­ćwi­czone zagad­nie­nia pod­sta­wowe. Dziś możemy  pójść krok dalej. Jed­nak oma­wia­jąc kolejny pro­dukt nadal poru­szać się będziemy w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­kami luź­nymi.  Nazwa ta jest  w pełni uza­sad­niona, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie.

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4785


Chochlik_drukarski_ulotki_proste[1] Jak przygotować do druku  ulotki proste

Fol­der, pla­kat czy książka – dla dru­ka­rza to wsio ryba. Wszystko ma postać arku­sza papieru, który trzeba zadru­ko­wać jedno lub dwu­stron­nie. Dopiero intro­li­ga­tor nadaje spra­wie kształt i postać użyt­kową. W naszych roz­wa­ża­niach pój­dziemy tym intro­li­ga­tor­skim tro­pem i na pierw­szy ogień weź­miemy pro­dukt naj­prost­szy z pro­stych czyli ulotkę pro­stą.

Więcej znajdziesz tutaj:  http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4685


 Więcej felietonów poligraficznych znajdziesz na:   http://chochlikdrukarski.com.pl


 

____

 

• www.print4all.pl • 
e-mail: biuro@print4all.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: print4all) 
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73

 

 


Przełącz na wersję mobilną
chochlik
facebook
twitter
gp