• 0,00 PLN
  • koszyk

Format

   • Parametr ten określa wymiar netto (po obcięciu) publikacji podany w mm, bądź za pomocą symbolu formatu. W wielu przypadkach wymiar podawany jest zarówno w postaci symbolu, jak i wymiarów w mm. Przy zapisie w milimetrach wartość przed operatorem "x" to szerokość publikacji, a po operatorze "x" wysokość (np. 210 x 297). 

  • W wypadku niektórych publikacji falcowanych, takich jak np. ulotki składane, system podaje zarówno wymiar po rozłożeniu, jak i po złożeniu publikacji (np. zapis A3 do A4 określa że publikacja po rozłożeniu ma wymiar A3 i składa się na pół do wymiaru A4).

  • Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów poszczegolnych publikacji znajdują się w Kartach produktu.

  • Jeśli w cenniku nie występuje interesujący Klienta format, może on zwrócić się z zapytaniem kalkulacyjnym, za pomocą funkcjonalności Zapytaj o produkt. Po otrzymaniu zapytania, drukarnia niezwłocznie dokona indywidualnej wyceny produktu i prześle ją pod wskazany adres mailowy. Zamówienie produktu o niestandardowym formacie odbywa się za pomocą formularza na Produkt niestandardowy dostępny po zalogowaniu się w zakładce Moje zamówienia.


Usług Drukarskich Henryk Miler, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szymały 11, zwanym w dalszej części Drukarnią. Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne: NIP, REGON, KRS
1.4.Pełnoprawnym użytkownikiem serwisu, zwanym w dalszej części KLientem może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zarejestruje się w Print4all.pl itym samym założy w nim własne konto.
1.5.Dokonanie rejestracji w Print4all.pl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu.
1.6.Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez print4all.pl zamówienia Klienta są:
c)Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
d)Zalogowanie się do systemu
e)Złożenie zamówienia
f)Uregulowanie płatności w formie przedpłaty
g)Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
h)Zaakceptowanie plików przez system weryfikacyjny Print4all.pl.
2.Rejestracja ilogowanie
2.2.Podstawowa oferta handlowa Print4all.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez konieczności rejestracji ilogowania się do Print4all.pl.
2.3.w celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza iprzesłaniu go do Drukarni, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną hasło dostępowe do systemu Print4all.pl.
2.4.Po zalogowaniu się Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w prawy górnym rogu ekranu.
2.5.w wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.
2.6.Po zalogowaniu się do Print4all.pl Klient ma dostęp do swoich danych izłożonych zamówień. Ma także możliwość pobierania elektronicznych faktur z przeprowadzonych transakcji.
3.Zamawianie produktów
 3.2.Zamawianie produktów poligraficznych możliwe jest jedynie spośród oferty zamieszczonej na serwisie print4all.pl.
3.3.Każdy produkt wystawiony w serwisie ma określone parametry techniczne, cenę netto ibrutto oraz maksymalne terminy realizacji.
3.4.Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak równiez parametry techniczne, cenę iterminy realizacji, o których jest mowa w punkcie 3.3.
3.5.Proces zamawiania poszczególnych produktów odbywa się poprzez czynność dodawania ich do koszyka. Jedno zamówienie może obejmować dowolną ilość produktów.
3.6.Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.
3.7.Produkty niezamówione, a pozostawione przez Klienta w koszyku będę usuwane przez system, po okresie 7 dni roboczych.
3.8.w trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną iparametrami technicznymi oraz aktualną kwotę koszyka.
3.9.Po naciśnięciu klawisza „Zamów” Klient dokonuje wyboru formy płatności.
4.Płatności
 4.2.Klient ma do wyboru cztery rodzaje płatności.
c)Przelew bankowy
d)Płatność za pośrednictwem platformy Transferuj.pl
e)Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia
f)Za pobraniem, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od przewoźnika
4.3.Płatność„Za pobraniem” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: …..............
4.4.Płatność „Gotówką w kasie” realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: …............... w formie przedpłaty, płatność ta nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia.
4.5.Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądz opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania.
4.6.Dokonując zamówienia w systemie Print4all.pl Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.
4.7.Faktura w formie elektronicznej dla każdego zamówienia jest do pobrania przez Klienta z zakładki „Moje zamówienia”.
4.8. w wypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Transferuj.pl system przekieruje Klienta automatycznie na tą platformę.
4.9.Klient może anulować zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
4.10.Klient, który opłacił anulowane zlecenie przelewem, najdalej w ciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto.
4.11.Print4all.pl wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość zlecenia.
4.12.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
4.13.Po zadeklarowaniu formy płatności Klient dokonuje wybory formy dostawy.
5.Dostawa
5.2.Klient ma do wyboru dwie formy dostawy:
c)Kurierem pod wskazany przy zamówieniu adres
d)Odbiór własny w siedzibie Drukarni.
5.3.Przy wyborze dostawy kurierem, do kosztów zamówienia doliczane są koszty związane z ta forma dostawy.
5.4.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działania firm kurierskich.
6.Terminy realizacji
 6.2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6.3.Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie iobejmuje wyłącznie dni robocze. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
6.4.Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 14.00 spełnione zostały następujące warunki:
c)zostało przez Klienta złożone zamówienie za pośrednictwem print4all.pl
d)zostały przesłane przez Klienta za pośrednictwem print4all.pl, prawidłowo przygotowane izgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
e)płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie print4all.pl (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze oraz płatności za pobraniem)
f)otrzymane pliki produkcyjne zostaną zaakceptowane przez system weryfikacyjny print4all.pl
6.5.Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądz (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru.
7.Pliki produkcyjne
7.2.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta iich zgodność ze zleceniem.
7.3.Klient może odpłatnie zlecić Drukarni dokonanie weryfikacji zgodności przygotowania plików z zasadami obowiązującymi dla druku offsetowego. Koszt takiej weryfikacji jest podawany przy każdym produkcie idoliczany osobno do kosztów zamówienia.
7.4.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach wykazanych przez system weryfikacyjny print4all.pl
7.5.w celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku pdf w standardzie pdfx/1a:2001.
7.6.Szczegółowe zasady przygotowania plików produkcyjnych zostały przedstawione w dokumencie „Wymagania techniczne obowiązujące dla plików wynikowych przeznaczonych do druku offsetowego”, który jest dostępny na stronie print4all.pl w zakładce „Jak przygotować plik”.\
7.7. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
7.8.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.
7.9.Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niz 30 dni do daty odbioru przedmiotu zamówienia iniewniesienia przez Klienta reklamacji.
8. Reklamacje
8.2.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres emailowy print4all podany w zakładce „Kontakty”.
8.3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres ządania reklamacyjnego.
8.4.Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądz odbioru własnego z siedziby Drukarni.
8.5.Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
8.6.Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
8.7.Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych
8.8.Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO Fogra 29.
8.9.Klient uznaje, ze warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iz druk odbył się zgodnie z przyjetymi normami, o którcyh mowa w punkcie powyżej.
8.10.Ze względu na to, iz w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
8.11.Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp..
8.12.z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
c)przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
d)przy falcowaniu ibigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
e)przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
f)różnic ilościowych zamówionego idostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
8.13.Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów inorm dotyczących procesu druku jest nie większe niz 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe iprzyjmuje, ze w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
8.14.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
8.15.Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
9.Postanowienia końcowe
9.2.Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a KLientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
9.3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Przełącz na wersję mobilną
chochlik
facebook
twitter
gp